Trade Setup: Gold Daily 28/8/2012

Gold ngày hôm qua đã thất bại khi cố gắng leo lên vùng $1670.00 – $1675.00, nếu giá có thể đí xuống giá thấp nhất của cây Inside Bar ngày thứ 6 thì chúng ra sẽ tìm điểm vô Sell theo mẫu hình Fakey. Và vùng Support gần nhất là tại $1640.00 – $1630.00, và tại vùng này ta sẽ tìm tín hiệu Price Action đẻ tìm tín hiệu vô lên buy.


x Bitcoin